REGULAMIN PORTALU AKADEMIA MŁODEGO MECHANIKA

§ 1. Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zawierania umów za pośrednictwem portalu Akademia Młodego Mechanika.

2.      Operatorem Serwisu jest V8 TEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85-220), ul. Czarna Droga 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203250, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5540308537, REGON: 002481430, kapitał zakładowy: 25.000 zł.

3.      Poniższe pojęcia używane w dalszej części niniejszego regulaminu należy rozumieć w sposób następujący:

                                                              i.     Portal – portal internetowy pod nazwą „Akademia Młodego Mechanika” dostępny pod adresem https://akademiamlodegomechanika.pl

                                                            ii.     Konto – prowadzony dla Użytkownika pod indywidualnym loginem i zabezpieczony hasłem, zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika,

                                                          iii.     Operator – V8 Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

                                                          iv.     Użytkownik – osoba posiadająca Konto w Portalu,

                                                            v.     Uczeń - Użytkownik posiadający konto,

                                                          vi.     Opiekun – Użytkownik posiadający konto,

                                                         vii.     Profil – funkcjonalność Portalu opisana w paragrafie 4.

4.      Z Operatorem mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem następujących danych:

                                                              i.     pod adresem e-mail: biuro@v8team.pl

                                                            ii.     pod adresem korespondencyjnym: Bydgoszcz, 85-220, ul. Czarna Droga 1

§ 2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu oraz Konta

1.      Portal umożliwia założenie dwóch rodzajów Kont, różniących się w zakresie funkcjonalności:

                                                              i.     Konto Ucznia – z dostępem do funkcji: Przeglądane, edytowanie i uzupełnianie profilu użytkownika, przeglądanie listy wydarzeń, utworzenie drużyny, uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnienie testy przypisanego do wydarzenia, uzupełnienia ankiet

                                                            ii.     Konto Nauczyciela - z dostępem do funkcji: Przeglądane, edytowanie i uzupełnianie profilu użytkownika, przeglądanie listy wydarzeń, utworzenie drużyny, uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnienie testy przypisanego do wydarzenia, uzupełnienia ankiet.

2.      Warunkiem założenia Konta Ucznia jest rozpoczęcia przez Użytkownika nauki co najmniej w szkole średniej lub zasadniczej szkole zawodowej.

3.      Warunkiem założenia Konta Opiekuna jest posiadanie w szkole średniej lub zasadniczej szkole zawodowej statusu nauczyciela.

4.      Konto w Serwisie mogą posiadać osoby, które ukończyły 16 lat.

5.      W przypadku zawierania za pośrednictwem Serwisu umów wiążących się z obowiązkiem zapłaty, do ich zawarcia konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zaś w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, wymagana jest dodatkowo zgoda przedstawiciela ustawowego.

6.      Do założenia Konta niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ustanowienia hasła. Operator udostępnia również funkcję rejestracji z autoryzacją za pomocą konta w portalu Facebook (Facebook Connect) oraz konta Google.

7.      Rejestracja Konta i jego aktywacja, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy o korzystanie z Portalu na czas nieokreślony.

8.      Funkcjonalności Konta pozostają wyłączone lub ograniczone w sposób określony przez Operatora, do czasu uzupełnienia przez Użytkownika Profilu.

9.      W przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania przez Użytkowników wymagań koniecznych do założenia Konta lub jego określonego typu, Operator ma prawo wezwać Użytkownika do wykazania spełniania tychże wymagań i w całości lub częściowo zawiesić funkcjonalności Konta.

10.  Użytkownicy mają zakaz zamieszczania na Portalu treści bezprawnych oraz zakłócających korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników.

§ 3. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

1.      Korzystanie z Portalu wymaga posiadania urządzenia komputerowego (np. komputera stacjonarnego, smartfona, laptopa lub tabletu) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.

2.      Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak:

                                                              i.     próby nielegalnego pozyskania danych Użytkownika lub wyłudzenia od niego pieniędzy poprzez podszywanie się pod Operatora,

                                                            ii.     nieautoryzowane przechwytywanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

3.      Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 2, Operator stosuje zabezpieczenia, a w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem za pośrednictwem Portalu, a także umożliwia Klientowi weryfikację tożsamości Operatora.

4.      Aby zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:

                                                              i.     Uważnie weryfikować, czy na pewno znajduje się on w Portalu (weryfikując adres wpisany w przeglądarce pod kątem literówek oraz zwracając uwagę na zieloną „kłódeczkę” w pasku adresu strony), a nie na stronie będącą jego imitacją,

                                                            ii.     Korzystać wyłącznie ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym oraz tzw. firewallem.

                                                          iii.     Posiadać unikalne (nie używane nigdy wcześniej w innych systemach) silne hasło.

§ 4. Profil

1.      Profil jest częścią interfejsu Użytkownika, umożliwiającą podanie przez Użytkownika danych dotyczących jego osoby, służących do:

                                                              i.     weryfikacji spełniania przez niego wymogów niezbędnych do założenia Konta,

                                                            ii.     dostosowania materiałów dostępnych w Portalu pod jego potrzeby,

                                                          iii.     prezentacji informacji o Użytkowniku innym użytkownikom Portalu, w celu realizacji społecznościowych funkcji Portalu.

2.      Profil umożliwia zarządzanie widocznością dla innych użytkowników, danym w nim dostępnych.

3.      Do czasu wypełnienia przez Użytkownika informacji podanych jako obowiązkowe, funkcjonalności Portalu są dla niego ograniczone do modułu Ankiet.

4.      Użytkownik zobowiązany jest podawać w Profilu wyłącznie prawdziwe dane.

§ 5. Wewnętrzne jednostki rozliczeniowe

1.      Użytkownicy posiadający Konto Ucznia mogą zdobywać w Portalu dwa rodzaje jednostek rozliczeniowych, wymienialnych na towary i usługi dostępne w Portalu:

                                                              i.     eduCoiny (dalej: eC), zdobywane za zajmowanie określonych pozycji w Wydarzeniach, co każdorazowo jest określane w zasadach danego wydarzenia,

                                                            ii.     eduPointy (dalej: eP), zdobywane za wykonywanie aktywności w Portalu określonych w paragrafie 17.

2.      Liczba jednostek rozliczeniowych wymaganych dla nabycia danego towaru lub usługi, jest każdorazowo określona na podstronie prezentującej tą usługę lub towar.

3.      Jednostki rozliczeniowe, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.      Jednostki rozliczeniowe, o których mowa w niniejszym paragrafie są ważne bezterminowo.

§ 6. Wydarzenia

1.      Operator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność tzw. wydarzeń, będących ograniczonym czasowo rodzajem konkursu, polegającym na wykonywaniu zadań weryfikujących wiedzę z zakresu objętego tematyką Portalu i wzajemnym współzawodnictwie Uczniów.

2.      Operator każdorazowo określa zasady wydarzenia, które podaje do wiadomości Użytkowników. Zasady wydarzenia określają w szczególności:

                                                              i.     wymogi stawiane Użytkownikom, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu,

                                                            ii.     termin i sposób zgłoszeń do udziały w wydarzeniu,

                                                          iii.     etapy wydarzenia i rodzaj zadań, które mają w ich ramach wykonać uczestnicy,

                                                          iv.     sposób wyłaniania zwycięzców.

3.      Zasady danego Wydarzenia mogą przewidywać konieczność uczestnictwa w tzw. drużynach tj. zespołach co najmniej dwóch Użytkowników, a także konieczność udziału w drużynie Nauczyciela.

§ 7. Szkolenia

1.      Szkolenia mogą być organizowane:

                                                              i.     w formie e-learningu tj. w postaci materiałów edukacyjnych przeznaczonych do samodzielnego przerobienia przez Uczniów w czasie przez nich wybranym,

                                                            ii.     w formie webinarów tj. transmisji on-line zajęć w czasie określonym przez Organizatora, z możliwością interakcji pomiędzy prowadzącym a Uczniami.

2.      Uczeń zobowiązany jest do punktualnego logowania się na webinary, nie później jednak niż w ciągu 3 minut od ich rozpoczęcia. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobom spóźnionym.

3.      Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych prowadzącego.

4.      Uczestnikowi zakazuje się naruszania porządku zajęć w szczególności poprzez:

                                                              i.     używanie wulgarnego słownictwa za pomocą mikrofonu lub formie czatu,

                                                            ii.     przerywanie wypowiedzi prowadzącego lub innych Uczestników,

                                                          iii.     pokazywanie za pomocą kamery lub w trybie udostępniania ekranu treści niestosownych lub niezwiązanych z tematyką zajęć,

                                                          iv.     publikowanie w jakiejkolwiek formie treści niezwiązanych z tematyką zajęć w taki sposób, iż są widoczne dla prowadzącego lub innych uczestników.

5.      W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 3-4, po bezskutecznym ustnym upomnieniu, prowadzący ma prawo, wedle swojego wyboru, usunąć Ucznia z zajęć z a także wyłączyć mu mikrofon lub kamerę.

6.      W przypadku co najmniej trzykrotnego w ciągu miesiąca wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, Organizator ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi umowę o korzystanie z Portalu ze skutkiem natychmiastowym.

7.      Operator może odwołać zajęcia z przyczyn losowych dotyczących prowadzącego, uprzednio informując o tym Uczniów. W takim przypadku, informuje on Uczestnika o proponowanym terminie powtórzenia tychże zajęć, a w przypadku braku możliwości uzgodnienia takiego – zwraca proporcjonalnie środki odpowiadające odwołanym zajęciom.

§ 8. Moduł egzaminacyjny i dziennik

1.      Operator udostępnia moduł egzaminacyjny, umożliwiający tworzenie przez Nauczycieli własnych testów wiedzy lub tworzenia ich na podstawie pytań dostępnych w bazie Portalu i udostępniania ich Uczniom.

2.      W ramach modułu egzaminacyjnego, Operator udostępnia funkcję Dziennika służącą do informowania Ucznia przez Nauczyciela o wynikach testu, a także przeglądanie ocen z innych testów.

§ 9. Odpłatność

1.      Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre formy korzystania z niego mogą wymagać

2.      Odpłatność niektórych form korzystania z portalu może zostać wprowadzona w drodze zmiany Regulaminu.

§ 10.                   Odstąpienie od Umowy

1.      Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2.      Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy.

3.      Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4.      Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając fizycznie lub elektronicznie na adres e-mail Operatora. Klient może posłużyć się wzorem załączonym do Regulaminu.

5.      W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6.      Organizator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Użytkownik.

7.      W przypadku rozpoczęcia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie ceny wynagrodzenia.

8.      Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11.                   Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje z tytułu nienależytej realizacji usług świadczonych przez Operatora, należy zgłaszać w następujący sposób:

                                                              i.     na adres korespondencyjny: biuro@v8team.pl

                                                            ii.     na adres poczty elektronicznej: Bydgoszcz, 85-220, ul. Czarna Droga 1

2.      Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji

3.      W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające realizację reklamacji, opis wadliwości świadczonych usług, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

§ 12.                   Rozwiązanie umowy

1.      Użytkownik może w każdej chwili może rozwiązać umowę o korzystanie z Portalu, dokonując usunięcia Konta. Usunięcie Konta wiąże się z ustaniem wszelkich uprawnień powiązanych z Kontem, w tym także usunięcie wewnętrznych jednostek rozliczeniowych, o których mowa w paragrafie 5 oraz rezygnację z udziału w Wydarzeniu, co nie wiąże się z prawem do rekompensaty.

2.      Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Portalu z miesięcznym terminem wypowiedzenia

3.      Operator może rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Portalu ze skutkiem natychmiastowym, gdy pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.

§ 13.                   Własność intelektualna

1.      Zawartość Portalu stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.

2.      Korzystanie z zawartości Serwisu oraz z materiałów udostępnianych przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

3.      Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na czas określony pięciu lat do wszystkich treści umieszczanych przez niego w Portalu, na wszystkich znanych w chwili ich ustalenia polach eksploatacji, a w szczególności następujących stosowania, wykorzystywania, wprowadzania go do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie Operatora, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotnianie go na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash.

§ 14.                   Prywatność

Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu określa Polityka Prywatności.

§ 15.                   Rozstrzyganie sporów

1.      Wszelkie spory rozstrzygane na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

                                                              i.     według miejsca zamieszkania pozwanego,

                                                            ii.     według siedziby zakładu głównego lub oddziału Operatora, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

                                                          iii.     według miejsca wykonania umowy.

2.      W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

                                                              i.     z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,

                                                            ii.     ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Użytkownikiem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 16.                   Zmiany Regulaminu

1.      Operator może dokonać zmiany Regulaminu.

2.      Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej niż w terminie 21 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o nowym brzmieniu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.      Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji Użytkownika, w sytuacji korzystania z usług odpłatnych, za okres już opłacony. W zakresie, w jakim miałoby to nastąpić, do tego Użytkownika i w/w usługi, aż do zakończenia uprzednio opłaconego okresu, stosuje się poprzednie brzmienie Regulaminu.§ 17.                   eduPointy

1.      Ilość przyzwanych punktów:

                                                              i.     Rejestracja konta – 500 punktów

                                                            ii.     Dzienne logowanie – 100 punktów

                                                          iii.     Logowanie 7 dni z rzędu – 100 punktów

                                                          iv.     Logowanie 14 dni z rzędu – 200 punktów

                                                            v.     Logowanie 30 dni z rzędu – 400 punktów

                                                          vi.     Uzupełnienie profilu – 500 punktów

                                                         vii.     Zaproszenie znajomego -

                                                       viii.     Udział w wydarzeniu – 200 punktów

                                                           ix.     Zajęcie wyróżnionego miejsca w wydarzeniu – 500 punktów

                                                            x.     Zajęcie zwycięskiego miejsca w wydarzeniu – 1000 punktów

                                                           xi.     Uzupełnienie ankiety – ustalane indywidualnie dla każdej ankiety

2.      Punkty naliczone przez błąd systemu lub Operatora będą kasowe automatycznie.

3.      Nadużywanie systemu lub wykorzystanie błędów oprogramowania do zwiększania liczby punktów bez skutecznego poinformowania Operatora może zakończyć się usunięciem konta.

Partner strategiczny

Partnerzy